ประกันภัยไซเบอร์ (กรุงเทพประกันภัย) ถูกสุดๆ ซื้อออนไลน์ได้

ปิดความเสี่ยง การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์...
ประกันภัยไซเบอร์ ราคา 500 บาท/ปี

คุ้มครองครอบคลุม

 • ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping) จ่ายเงินแล้วแต่คนขายไม่ส่งของ
 • ถูกโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต จากสาเหตุโดนขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Identity Theft) และการโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing)
 • ถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Extortion)
 • ถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying) ทำให้สูญเสียหรือชื่อเสียงเสียหาย
 • รับประกัน และออกกรมธรรม์โดย กรุงเทพประกันภัย
 • กรมธรรม์จัดส่งทางอีเมล และ SMS
 • ประมาณการจัดส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ช่องทางชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต เท่านั้น
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจาก การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity Theft) ทางอินเทอร์เน็ต โดยกระทำจากบุคคลภายนอก
 2. การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้
  • ความสูญเสียต่อเงิน
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
50,000
การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Extortion) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจาก การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้
 1. เงินเรียกค่าไถ่ที่สูญเสียไป
 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
5,000
การถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการ ถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้
 1. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจิตวิทยา
5,000
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตตามรายการ สั่งซื้อ และได้มีการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้วแต่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว
15,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รับประกันโดย กรุงเทพประกันภัย
 2. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 100 ปี
 3. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

หมายเหตุ

 1. ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
 2. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
 3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เกิดข้อผิดพลาด เว็บไม่ตอบสนองการใช้งาน กรุณาโหลดใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โหลดใหม่ คลิกที่นี่ 🗙

พยายามติดต่อ server...

ติดต่อ server ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของท่าน และโหลดหน้านี้ใหม่

ไม่สามารถเชื่อมต่อ server ได้ โหลดหน้านี้ใหม่ คลิกที่นี่